VÆR BEREDT!

Forsiden>Korpset>Lover for Metodistkirkens Speiderkorps

Lover for Metodistkirkens Speiderkorps

2015-11-02

Tilsluttet Norges speiderforbund
Ajourført etter korpstinget 2011

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Metodistkirkens speiderkorps (MS). På korpsets brevark, trykksaker etc. føyes til: Tilsluttet Norges speiderforbund. Etter gruppens navn skal tilføyes: MS.

§ 2 Arbeidsområde
Korpsets oppgave er på grunnlag av Norges speiderforbunds grunnregler og Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbunds formålsparagraf å lede, samordne og fremme speiderarbeidet innen Metodistkirken.

§ 3 Tilslutning

 1. Korpset er en arbeidsgren innen Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) og er representert i MBUs landsstyre i henhold til MBUs lover. Korpsets representant(er) oppnevnes av korpsstyret og skal fortrinnsvis være fra dette.
 2. Korpset er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) gjennom en overenskomst mellom NSF og Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU).

§ 4 Lover og bestemmelser
For Metodistkirkens speiderkorps gjelder Norges speiderforbunds, Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbunds og korpsets egne lover og retningslinjer.

§ 5 Opprettelse av grupper

 1. Speidergrupper i korpset skal være tilknyttet en av Metodistkirkens menigheter eller institusjoner. Grupper organiseres slik det er ønskelig ut fra lokale forhold, men innen rammen av korpsets og NSFs bestemmelser. Menighetens pastor og BUR-leder har møte- og talerett i gruppetinget.
 2. Opprettelse av speidergrupper i korpset skal godkjennes av korpsstyret.
 3. Alle medlemmer i korpsets grupper er og skal være medlemmer i Metodistkirkens speiderkorps, og derav også medlem i NSF og MBU. Enkeltspeidere som ikke er medlemmer i en korpsgruppe kan stå som direktemedlemmer i korpset. Direktemedlemmer er valgbare til tillitsverv i korpset.

§ 6 Korpstinget

 1. Korpstinget er korpsets høyeste myndighet og møtes hvert annet år. Korpstinget består av korpsstyret, samt representanter for gruppene valgt av og blant gruppetingets medlemmer. Gruppens representanter til korpstinget består av gruppeleder, pluss en for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret korpstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. Representantenes navn skal meldes inn til korpsstyret senest 6 uker før neste ordinære korpsting.
 2. Funksjonstid: Valget gjelder for 2 år om gangen, fra konstituering av et korpsting til neste ordinære korpsting konstitueres. Ved ekstraordinære korpsting kan gruppetinget gjennomføre suppleringsvalg hvis noen av de valgte utsendingene ikke kan møte.
 3. Møte- og talerett: Alle korpsets medlemmer over 12 år og medlemmer av korpsets utvalg, har møte- og talerett på korpstinget. Representanter for Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund, speiderstyret, Metodistkirkens biskop og tilsynsmenn, skal innbys som observatører med talerett. Korpstinget kan gi andre inviterte gjester talerett. Korpstinget holdes for åpne dører.
 4. Korpstingets ordinære møter behandler følgende saker:
  1. Årsmelding og rapporter (for siste år til godkjenning, for foregående år til orientering)
  2. Regnskap og revisjonsberetning for siste 2 år
  3. Arbeidsplan for korpstingperioden
  4. Budsjett
  5. Valg (valgperioden er 2 år):
   • Korpsstyre: Korpsleder, visekorpsleder, sekretær, kasserer, ett til tre styremedlem velges for to år, og kan gjenvelges to ganger.
   • Revisor for korpsets regnskap
   • Tilleggsrepresentanter til NSFs speiderting med personlige vararepresentanter
   • Ordstyrer til neste korpsting
   • Valgkomite bestående av tre medlemmer for neste korpsting
  6. Lovendringer
  7. Innkomne forslag
  8. Andre saker. Saker som skal behandles på korpstinget må være sendt korpsstyret minst tre måneder på forhånd. Sakspapirer sendes korpstingets medlemmer minst 4 uker før tinget. I tillegg sendes sakspapirer til hver gruppe, samt kunngjøres på korpsets hjemmesider innen samme frist. Forslag kan sendes inn av korpstingets medlemmer, korpsstyret, korpsets utvalg og gruppeting.
 5. Ekstraordinært korpsting kan innkalles når korpsstyret eller minst en tredjedel av gruppene finner det nødvendig. Innkalling med sakspapirer sendes senest to uker før tinget, og møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Det år det ikke holdes korpsting, må et korpsstyremøte i første halvår behandle de saker som er nevnt under § 6.4 a-b og spesielle saker som korpstinget særskilt har pålagt det å behandle. Møtets protokoll sendes sammen med sakspapirer til korpsets grupper med frist for gruppeting til å komme med bemerkninger innen 4 uker. Innkomne merknader legges ved protokollen.

§ 7 Korpsstyret

 1. Korpsstyret består av korpsleder, visekorpsleder, sekretær, kasserer, og et til tre styremedlemmer. Det må være minst to av hvert kjønn i styret. For å være beslutningsdyktig må minst 5 medlemmer i styret være til stede. Eventuelle utvalgsledere, leirsjef og andre som utfører oppgaver på vegne av korpsstyret, kan innkalles til korpsstyremøte når korpsstyret finner dette nødvendig. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på korpsstyrets møter. Korpsstyret kan opprette et arbeidsutvalg på 3 medlemmer.
 2. Korpsstyret er korpsets ledelse når korpstinget ikke er samlet, og har ansvar for å følge opp korpstingets vedtak. Korpsstyret skal fremme NSFs og korpsets mål og verdier og legge til rette for godt speiderarbeid og utvikling for korpsets speidere og ledere. Korpsstyret skal sørge for god økonomistyring i korpset, følge opp eventuelle utvalg, komiteer og ombud og opprettholde god kontakt med NSF, MBU og korpsets grupper.

§ 8 Korpsets ombud og utvalg
Korpsstyret kan nedsette ombud og utvalg som får i oppdrag å arbeide med spesielle områder innen korpsets arbeidsramme. Disse bør bestå av minst to personer, hvorav en fungerer som ombuds/utvalgsleder. Oppnevnelsen foretas av korpsstyret for to år av gangen.

§ 9 Godkjennelse av ledere
Alle ledere godkjennes av korpsstyret etter anbefaling av gruppeleder.

§ 10 Drakt, merker og distinksjoner
Korpsets speidere har samme drakt, merker og distinksjoner som de øvrige speidere i NSF. I tillegg bæres korpsmerket på drakten.

§ 11 Foreldrearbeid
Foreldrearbeid kan opprettes i tilknytning til alle korpsets grupper.

§ 12 Revisjon

 1. Korpsets regnskap skal hvert år revideres av en revisor valgt av korpstinget.
 2. Gruppenes regnskap skal hvert år revideres av en revisor valgt av gruppens årsmøte, og revisjonsberetningen avgis i samsvar med NSFs bestemmelser.

§ 13 Eiendommer og eiendeler
Ved kjøp, salg eller langsiktig leie av tomt, hus, hytte, kjøretøy eller eiendeler av vesentlig verdi og ved opptak av lån gjelder Norges speiderforbunds lover for både korpset og korpsets grupper. Slike saker skal forelegges det lokale Barne- og Ungdomsrådet (BUR) for uttalelse og godkjennes av korpsstyret før det bringes fram for speiderstyret for endelig godkjenning.

§ 14 Oppløsning

1. Korpsstyret er formelt ansvarlig for nedleggelse av speidergrupper i korpset.

2. Hvis en speidergruppe tilhørende metodistkirkens speiderkorps oppløses, fordeles gruppens eiendeler etter følgende prinsipp og gjennom skriftlig avtale mellom speidergruppen, lokal menighet, MBU og Korpsstyret.

a) Dersom den lokale menigheten har et fungerende BUR, skal alle gruppens eiendeler, inkludert fast eiendom, overlates til det lokale BUR.

b) Dersom det er eiendeler eller økonomi som ikke kan utnyttes til barne- og ungdomsarbeid i menigheten, skal man gjennom avtalen sikre at midlene brukes til annet barne- og ungdomsarbeid.

3. Dersom Metodistkirkens speiderkorps oppløses, overlates alle korpsets eiendeler til MBU.

§ 15 Endring av lovene
Endring av korpsets lover må vedtas av korpstinget med 2/3 flertall og skal legges fram for MBUs landsmøte til endelig godkjennelse.

 

Norges speiderforbunds lover og retningslinjer finner du her.
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbunds lover finnes her.
Powered by Cornerstone