VÆR BEREDT!

Om korpsting

Korpstinget er korpsets øverste myndighet. Tinget samles annethvert år og består av korpsstyret og representanter for speidergruppene.
Korpstinget skal behandle årsmelding og rapporter, regnskap og budsjett, arbeidsplan og lovendringsforslag, samt velge korpsstyre, revisor, tilleggsrepresentanter til speidertinget og ordstyrere og valgkomite - alle for 2 år. Grupper og korpsstyret kan melde inn saker til korpstinget.

Delegater til korpstinget skal velges av og blant gruppetingets medlemmer. Gruppeleder er i kraft av sitt verv medlem av korpstinget. Gruppeassistent er vara for gruppeleder. Alle speidergruppas medlemmer som har fylt 15 år, er medlemmer i gruppetinget, og kan velges til korpstinget. I tillegg kan troppens speidere som er 11-14 år velge en representant for hver påbegynte 10 medlemmer til å representere dem i gruppetinget. Delegater til korpstinget kan derfor være fra 11 år. (Betalende medlemmer ved årsskiftet utgjør grunnlaget for det antall delegater gruppa har mulighet til å stille med.)

Minst 1/3 av gruppas delegater må være 25 år eller yngre ved valgperiodens utløp, dvs. ved neste korpsting. Gruppeleder holdes utenfor aldersbestemmelsene. Hvis ikke gruppa har representanter som oppfyller alderskravene, mister den disse stemmene. Det skal også velges vararepresentanter.

Alle korpsets medlemmer over 15 år har møte- og talerett. Representanter for MBU og speiderstyret og andre gjester kan inviteres og gis talerett. Korpstinget holdes for åpne dører.
Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato
20112017-01-24 19:59
20132017-01-24 19:58
20142017-01-24 19:58
20162016-03-05 18:43
20182018-11-08 14:59
20202020-02-26 20:55
Protokoller2016-03-05 17:21
   
Powered by Cornerstone